top of page
Daisies

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring: Welkom

Privacy Verklaring

Uw privacy

Ik probeert uw privacy met zo veel mogelijk respect te behandelen. Daarom probeer ik ook zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens bij een cursus/behandeling, maar ook bij  bezoek aan deze website. 


Gebruik persoonsgegevens

Als u zich inschrijft voor een therapie- of coachingstraject, een training, workshop of lessen, zijn er persoonsgegevens die ik zal verzamelen. Waaronder:

 • Voor- en achternaam

 • Adres (woon en/of werk) en postcode.

 • Geboortedatum.

 • Telefoon privé en/of werk.

 • E-mailadres.

 • Functie.

 • Cursustitel waar u zich voor inschrijft.

 • Aantekeningen

 • Of beeldmateriaal gemaakt mag worden


Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijvingsverwerking en financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen

 • Afhandeling van de door u aangevraagde (studie-) informatie of publicaties

 • Uitvoeren van onze dienstverlening

 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, trainingen etc.

 • Samenstellen van gebruikersstatistieken

 • Beveiliging en verbetering van de website


In het kader van een therapietraject, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat diverse persoonsgegevens (zoals voor- achternaam, adresgegevens, overige persoonsgegevens) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar zo goed mogelijk bewaard.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 • Uw gegevens beveiligd archiveren.

 • uw gegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.


Als uw behandelende therapeut/docent heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier/gegevens. Aangaande dossiers heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. Deze zullen in overeenstemming met u verkregen worden.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 • Zorgverzekering en verzekerde nummer

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. 

 • De kosten van het consult


Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling  correct te laten verlopen. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens werk ik met verschillende ondersteuners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van mij zullen optreden. Daarbuiten zal ik  uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij ik daartoe verplicht ben op grond van de wet. Mariekedelannoy.com zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.


Cookies

Voor het correct functioneren/verbeteren van de websites kan ik gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op uw systeem wordt opgeslagen. ik maak gebruik van deze cookies om ervoor te zorgen dat mijn website zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.


Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat mijn websites correct functioneren, waardoor ze functioneel en bereikbaar blijven.


Analytische cookies

Met analytische cookies verzamel ik met behulp van derden statistieken over het gebruik van mijn websites door gebruikers. Door website-gebruik te meten kan ik mijn websites blijven verbeteren in het voordeel van de gebruikers. Ook worden IP-gegevens niet aan andere gegevens van klanten of bezoekers gekoppeld.


Advertentie-cookies

ik maak geen gebruik van advertentie-cookies


Auteursrecht

Op de webiste kunnen video’s, geluidsfragmenten, en afbeeldingen geplaatst zijn met auteurs recht. Mocht er ten onrechte een foto geplaatst zijn, meld dit bij info@mariekedelannoy.com


Aansprakelijkheid

Hoewel ik met uiterste zorg aan de op de websites getoonde informatie werk, kan ik niet voor de juistheid, volledigheid, misinterpretatie daarvan instaan. Marieke Delannoy aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.


Hyperlinks

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website en diensten van www.mariekedelannoy.com, maar niet voor websites waarnaar doorgelinkt wordt. www.mariekedelannoy.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies door de gelinkte websites. Lees hiervoor de privacyverklaring van de websites die u bezoekt. 


Analytics

Google Analytics wordt geanonimiseerd gebruikt. Daarmee kunnen we zien hoe onze site gebruikt wordt en op welke punten deze service verbeterd kan worden.


Tevens worden er geen geautomatiseerde besluiten genomen.


Wijzigingen in dit privacybeleid

Eventuele wijzigingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. ik raad u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig  nog eens te lezen. Wijzigingen zullen zonder bekendmaking plaatsvinden.


Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coachingstraject aangaat of een training of workshop volgt, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.


Heeft u een klacht?

Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariekedelannoy.com. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking of verwijderen van uw persoonsgegevens op www.mariekedelannoy.com. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van www.mariekedelannoy.com of wil je informatie inzien, rectificeren of wissen? Dan kun je dit melden via email, telefoon, of via ons contactformulier.


+316-48409022

info@mariekedelannoy.com

Privacy Verklaring: Over
bottom of page